Stadgar

§ 1
Solör-Värmland Finnkulturförening, stiftad 15 juni 1958, är en organisation med kulturbevarande syfte byggd på enskilt medlemskap samt kollektiv anslutning av föreningar och organisationer.

§ 2 Målsättning
Föreningens målsättning skall vara att befrämja och tillgängliggöra vänskap och samarbete mellan de nordiska finnbygderna, att bevara den allmänna finnkulturen i dess bygder, samt sträva för att vidare-utveckla densamma. Föreningen kan samarbeta med eller ansluta sig till organisationer för större distrikt med besläktad målsättning.

§ 3  Medlemskap
Medlemmar kan vara enskilda personer, föreningar eller institutioner som vill verka till föreningens fromma. Anslutna föreningar och institutioner skall vara politiskt och religiöst neutrala och skall vara godkända av föreningens styrelse.

§ 4 Uteslutning
Medlem, som i ord eller handling uppenbarligen motarbetar eller misstänkliggör föreningens syften kan av årsmötet uteslutas.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften på två år efter påminnelse, kan strykas.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 8 medlemmar, varav 4 från Sverige och 4 från Norge. Styrelsen väljes på två år frånsett ordförande och vice ordförande, vilka väljes på ett år. Svenska medlemmar väljes jämna årtal och norska medlemmar ojämna årtal.

§ 6 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta myndighet. Detta hålles varje år senast före utgången av augusti månad. Kallelse till årsmötet skall ske senast 10 dagar före årsmötet.

Årsmötet skall:
1.  Välja årsmötesordförande.

2.  Välja protokollförare.

3.  Godkänna årsberättelse.

4.  Godkänna reviderade räkenskaper.

5.  Förrätta val.

6.  Fastställa medlemsavgift.

7.  Ta upp till behandling ärenden som läggs fram av styrelse eller medlem. Ärenden som önskas bli behandlade av årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötesdagen.

 

Val
Årsmötet väljer styrelse och en personlig ersättare till varje styrelsemedlem. När ordförande väljes från det ena landet, skall vice ordförande väljas från det andra landet.

Årsmötet väljer valkommitté på 3 medlemmar för 2 år åt gången. Valkommittén skall bestå av förenings-medlemmar utanför styrelsen.

Årsmötet skall välja de kommittéer och utskott det finner nödvändigt.

Årsmötet skall välja 2 revisorer med ersättare för 2 år i taget.

§ 7 Styrelsens ansvarsområde
Styrelsen förestår det löpande föreningsarbetet. För gemensamma intressen svarar hela styrelsen som en enhet. För verksamhetsområden som angår bara det ena landet, svarar det landets styrelsemedlemmar för sig.

Styrelsen skall framlägga räkenskaperna för årsmötet.

Kassören skall föra dagbok efter rubriksystem, kontobok över föreningens egendomar och skulder.

Föreningens medel skall vara betryggande placerade och dess egendomar assurerade.

Styrelsen skall framlägga rapport för årsmötet beträffande sin verksamhet. Sekreterare skall föra protokoll för varje styrelsemöte.

Styrelsen leds av ordföranden. När röstning utfaller med lika många ja-röster som nej-röster har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 medlemmar är närvarande.

§ 8 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan ske vid 2/3 majoritet och efter behandling vid två på varandra följande årsmöten.

§ 9 Upphörande av föreningen
Sådan kan ske endast vid minst 2/3 majoritet och måste för att vara giltig vara beslutad vid två på varandra följande årsmöten.

§ 10 Disponering av medel
Om föreningen upplöses, skall föreningens egendom och medel disponeras såsom årsmötet beslutar.

Legg igjen en kommentar